Jujutsu Kaisen - Mascot 2 Types (Kento Nanami & Suguru Geto)

  • Jujutsu Kaisen - Mascot 2 Types (Kento Nanami & Suguru Geto)
    Jujutsu Kaisen - Mascot 2 Types (Kento Nanami & Suguru Geto)
    Play on this machine