Jujutsu Kaisen - Mascot 3 Types (Yuji Itadori & Megumi Fushiguro & Toge Inumaki)

  • Jujutsu Kaisen - Mascot 3 Types (Yuji Itadori & Megumi Fushiguro & Toge Inumaki)
    Jujutsu Kaisen - Mascot 3 Types (Yuji Itadori & Megumi Fushiguro & Toge Inumaki)
    Play on this machine